Algemene Leveringsvoorwaarden

d.d. 7 januari 1999 gedeponeerd door de Federatie van Organisaties in de Machinehandel ”F.O.M.” (bij welke federatie zijn aangesloten: Vereniging voor de Algemene Machinehandel ”V.A.M.”, Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen voor de Metaalindustrie ”VIMAG”, Vereniging van Importeurs van en Handelaren in Houtbewerkingsmachines ”VIMHOUT”, Vereniging van Importeurs van Industriële Kram- en Spijkerapparatuur en bijbehorende bevestigingsmiddelen ”VIKSA” en Vereniging Fabrikanten en Importeurs Compressoren en Pneumatische werktuigen ”V.I.P.” bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage (dossiernr. 447) en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage (dossiernr. 2/1999).

 

ARTIKEL 1

Algemeen

 1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.
 4. Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het bezigde begrip machines ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zin des woords.

 

ARTIKEL 2

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 2. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, danwel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.
 3. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de machines.
 4. De door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

ARTIKEL 3

Reclames

 1. Reclames op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de verkoper niet in behandeling genomen en de verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook. De bepaling in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen veertien dagen na de datum van zijn factuur, danwel binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, danwel, indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.
 3. Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

 

ARTIKEL 4

Keuring

 1. Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen ter plaatse van de verkoper danwel ter plaatse van de koper of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.
 2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 5

Montage en inwerkingstelling

 1. In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend.
 2. Heeft de verkoper zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien:
  1. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper.
  2. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd. Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
 3. Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.
 4. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 6

Garantie en aansprakelijkheid

 1. De verkoper garandeert geleverde nieuwe machines gedurende de tijd van zes maanden na levering of verzending, d.w.z. dat hij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van de verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 3 genoemde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht en, voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.
 2. De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstelling of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting; deze komen voor rekening van de koper. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.
 3. Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper zijn garantieverplichting, niet, nog niet of niet ten volle heeft nagekomen.
 4. De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet-, niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van de verkoper, die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijke termijn zal hebben gegund, waarbinnen de verkoper alsnog aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
 5. Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten vervolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of respectievelijk door de werking of niet-werking c.q. onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door terzake in zijn dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
 6. Onverminderd het hiervoor in lid 4 en 5 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan.
 7. In geval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in de leden 5 en 6, evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).
 8. Bij levering van machines zal de verkoper voor zover nodig en/of vereist, aan de koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan koper verplicht is zich te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van de koper, van uitgaan dat de koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met de machine laat werken of verblijven – zulks in de ruimste zin des woords – de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Verkoper is bereid koper – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Koper is gehouden de kosten terzake te voldoen.

 

ARTIKEL 7

Veranderingen

Wijziging of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.

 

ARTIKEL 8

Transportvoorwaarden

 1. Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
 2. De verkoper heeft het recht goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 3. De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco zendingen, waarbij door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
 4. Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich het recht voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
 5. Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 6. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 9

Leveringstermijnen

 1. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
 2. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

 

ARTIKEL 10

Overmacht

Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

 

ARTIKEL 11

Prijs

 1. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.
 2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.

 

ARTIKEL 12

Betalingsvoorwaarden

 1. Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 2. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoege van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling contant geschieden zonder korting bij levering der goederen, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, danwel of door de koper wordt gereclameerd. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
 4. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 5. Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 Nieuw BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten – en ingeval in rekeningcourant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van de verkoper komend saldo – alle door verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van de verkoper. De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet-fiduciaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 13, lid 1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van verkoper op koper terstond volledig opeisbaar.
 6. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 7. Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de koopsom.

 

ARTIKEL 13

Wanprestatie van de koper

 1. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, danwel zelve surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder in gebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze, en al dan niet in combinatie; – de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper uit welken hoofde dan ook op te schorten, en/of; – ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, en/of; – de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is. Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.
 2. Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

 

ARTIKEL 14

Geschillen

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarmede samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

 

ARTIKEL 15

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.